9


 

Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 


Bathmense schietvereniging

Vooruit Zij Ons Doel 

tip: ga met je muis over de foto's voor uitleg

  

Nieuws

voor het laatst bijgewerkt op:
22-01-2022


Nieuws uit 2005

Nieuws uit 2006

Nieuws uit 2007

Nieuws uit 2008

Nieuws uit 2009

Nieuws uit 2010

Nieuws uit 2011

Nieuws uit 2012

Nieuws uit 2013

Nieuws uit 2014

Nieuws uit 2015

Nieuws uit 2016 

Nieuws uit 2017 

Nieuws uit 2018

Nieuws uit 2019

Nieuws uit 2020

Nieuws uit 2021

 


Leden vergadering (27-01-21)
Direct na de bekendmaking van het kabinet dat er meer mogelijk is hebben we de ledenvergadering door laten gaan. Natuurlijk met inachtneming van alle regels konden we eindelijk na twee jaar weer een ALV houden.

De opkomst was heel behoorlijk met 11 leden.
De agenda is onveranderd, dus na het openingswoord van de voorzitter leest de secretaris het jaarverslag voor. Het jaar 2021 is zeer gedomineerd door COVID-19 wat zijn weerslag heeft op de vereniging. Veel activiteiten gaan niet door en openingstijden zijn beperkt. Ook het ledental heeft er onder te lijden. Het verslag hangt inmiddels op het bord.

De financiele agendapunten gaan van start met de kascommissie. Deze heeft geen opmerkingen en geven een pluim aan de penningmeester. Nu is het de beurt aan Jan om de balans van 2021 voor te lezen. Hij moet helaas concluderen dat hij voor het eerst in zijn 15 jarig penningmeesterschap met een negatief resultaat moet afsluiten. De redenen hiervoor zijn aan de vergadering uitgelegd maar ook COVID heeft hier geen goed aan gedaan.

natuurlijk schakelen we door naar de toekomst want de begroting voor 2022 wordt besproekn. Duidelijk is dat er een duidelijke trent is waar te nemen de afgelopen jaren: de kosten lopen op en de inkomsten terug. Een duidelijke voorbeeld wordt gegeven aan de hand van een uitleg over de kosten van schieten, met name de munitie prijzen zijn in de afgelopen jaren verdubbeld, hier door zijn de marges sterk teruggelopen. Jaarlijks hebben we de balans positief gekregen door extra inkomsten uit wedstrijden, teamschieten, kermis en bijeenkomsten. Maar nu die inkomsten wegvallen door corona blijkt dat de basis dun is, eigenlijk moeten die inkomsten de basiskosten dekken.
Het bestuur heeft gemeend tijdig in te grijpen en niet in te teren op de reserves. De leden wordt het voorstel voorgelegd on de contributie en kaartprijzen te verhogen. Een ruime meerderheid ziet het belang hiervan in en stemt in met de aanpassingen.

Nu een leuker onderwerp: de bekendmaking van de Schutterskoningen!

Willem bedeker werd afgetekend schutterskoning KKG omdat hij zijn gemiddelde in 2021 met maar liefst 5,94 punt verbeterd heeft tov 2020. Toch was hij verrast met de uitslag, het was niet in hem opgekomen dat hij kans maakte.
Ook Henk broekgaarden was zeer verrast dat hij de wisselbeker voor KKP in de wacht sleepte. Geen reden tot mopperen dit keer toen de voorzitter hem naar voren haalde.

Willem is schutterskoning KKG Henk is schutterskoning pistool
                              Wim en Henk halen blij verrast hun wisselbekers op!

Dan de winnaars van de VZOD beker, diegenen die bovenaan in hun schietdiscipline met het hoogste (jaar)gemiddelde eindigden. Bij KKG was dat Gerard Koldeweij met 115.38. Bij KKP Herjan Bolink met 82.04. en bji de jeugd eindigde Thijjmen de Heijer bovenaan bij zowel LG, met 90.00 punt gemiddeld, en LP met 77 punt gemiddeld.

Na een korte pauze werden enkele algemene zaken doorgenomen. Zo is besloten ons 75 jarig bestaan afgelopen jaar alleen intern in te halen met een zomerBBQ in mei. Een officieel jubileum doen we bij een volgend rond getal. Bij de activiteiten staan we stil bij de kermis. Onze vaste plek zijn we kwijt en een veilig alternatief zien we niet 123 niet voorhanden. ook is de animo voor het vele werk tanende. Afgesproken wordt dat een laatste gesprek plaats vindt met de Stichting Bathmense kermis maar dat we daarna moeten besluiten te stoppen met onze kermis historie die 74 jaar heeft geduurd.
De zittinglijst is bekend (elders op deze site) maar voor het eerst ook een schoonmaakrooster. Kijk even na in welke maand en bij welk bestuurslid je bent ingedeeld. afspraken voor de schoonmaakdienst kunnen dan worden gemaakt.

Nu volgt de bestuurverkiezing, is dit in andere jaren een formaliteit, nu zijn er twee betuursleden aftrenend en Wim en jan hebben aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn. 37 jaar bestuurservaring houdt hiermee op. Natuurlijk heeft de voorzitter enkele dankbare woorden en bloemen over voor de zeer gewaardeerde penningmeester en vice voorzitter die het bestuur verlaten.

afscheid Wim en Jan uit het bestuur
                                   Wim en Jan Bedankt!

Nu moet natuurlijk het bestuur weer aangevuld worden en Martin Schoneveld en Rudi Korterink zijn bereid gevonden de plekken in te nemen. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden ze onder applaus geinstalleerd.
Tot slot is ook de kascommisie gekozen, Wilco en Patrick zullen volgend jaar de nieuwe penningmeester controleren.

nieuw bestuur
                            Het nieuwe bestuur van de VZOD: vlnr Martin Schoneveld, Joan Teunissen, Gerard Koldeweij, Rudi Korterink, Gerard Klein Oonk

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en kan een ieder veilig bijtijds naar huis.

Schoonmaak (22-01-2021)

We hadden de jaarlijkse schoonmaak even uitgesteld wegens de COVID maatregelen maar nu gauw de ledenvergadering verwacht wordt is het wel even nodig.
Dus deze zaterdag zijn we aan de slag gegaan. Lood weer uit de bakken halen, de verlichting verbeteren (wat beter op de kaart richten), en platen vervangen. De oude TL balken op de geweer hadden nieuwe lampen nodig en zoals gebruikelijk stofzuigen we het kunstgras.
in de kantine werden alle ramen gelapt en is de keuken compleet leeggehaald en schoongemaakt. Buiten is de toegangsweg weer glad gemaakt. Al met al weer een hele klus maar het ligt er weer netjes bij voor het komende schietseizoen. Alle helpers bedankt!
lood uitruimen stofzuigen
platen vervangen poetsen
koffie

en een broodje

Corona nieuws (14-01-2021)

Beste schutters vrienden,
Vanavond werd, tijdens de corona persconferentie, duidelijk dat sportverenigingen (per direct) weer open mogen. Dat gaan wij natuurlijk ook doen.

Vanaf morgenmiddag (zaterdag 15 januari) zijn we daarom weer geopend. Hoewel de berichtgeving nog wat onduidelijk is gaan we er ook vanuit dat we op de woensdagavond weer volledig open kunnen. We zoeken dit natuurlijk nog uit (en wachten op de KNSA berichtgeving) maar zijn vol vertrouwen.

Ook is de regelgeving nu als volgt; een QR code is verplicht en bij het lopen in de kantine wordt een mondkapje gedragen. Tijdens het schieten en aan tafel mag deze af.

We hopen jullie allemaal weer snel te zien bij de vereniging.

Leden vergadering (01-01-21)
De ledenvergadering staat vooralsnog gepland op woensdag 26 januari 20.00 uur. Natuurlijk onder voorbehoud van de COVID situatie. 

Houdt dus uw mail in de gaten voor de juiste datum.
Binnenkort krijgt u de uitnodiging en agenda. Natuurlijk staat die ook hier op de site!

Tijdens deze vergadering zal uiteraard teruggekeken worden naar het afgelopen jaar maar zal het bestuur ook de plannen en eventuele bijzonderheden voor het nieuwe jaar bekend maken. We zijn gewend om in alle openheid over deze zaken te praten. Het is daarom de gelegenheid voor u om hierover mee te kunnen praten. Verder zullen de Schutters-koning(in)en en de winnaars v.d. VZOD bokaal bekend gemaakt worden.

We hopen daarom dat ook u aanwezig zult zijn!


Agenda:

 
1.         Opening door de voorzitter.
2.         Notulen vorige vergadering.
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Verslag kascommissie.
5.         Jaarverslag penningmeester.
6.       Begroting 2022
7.         Bekendmaking schutterskoningen 2021 (geweer + pistool)
8.         Bekendmaking winaars VZOD bokaal 2021 (bij alle 4 schietdisciplines).
9.         Bekendmaking resultaten concoursen en individuele prijswinnaars
 
Pauze met gelegenheid tot betaling v.d. contributie en ophalen concoursprijzen;
Senioren €100,-    Junioren 18 t/m 20 jaar €75,-     Junioren 12 t/m 17 jaar € 20,-   en  Steunleden € 20,-   
 
10.       Mededelingen bestuur.
11.       Bestuursverkiezing;
         Aftredend en niet herkiesbaar:     
J. Denissen (penningmeester)
        Aftredend en niet herkiesbaar:    W. Hekkert
        
         Op voordracht van het bestuur hebben de volgende leden zich verkiesbaar gesteld:
                                                       R. Korterink
                                              M. Schoneveld

           
   

         Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 
12.       Verkiezing kascommissie;    
 
          Aftredend: Rudi Korterink

13.       Rondvraag.
14.       Sluiting.

        We verzoeken u (als u niet op de ledenvergadering komt) de contributie z.s.m.
over te maken op bankrekeningnr. 305721593 t.n.v. Schietvereniging VZOD.

 

bestuur VZOD 2017
vlnr: Wim Hekkert,     Joan Teunissen,     Gerard Koldeweij, Jan Denissen en Gerard Klein Oonk.