9


 

Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 


Bathmense schietvereniging

Vooruit Zij Ons Doel 

tip: ga met je muis over de foto's voor uitleg

  

Nieuws

voor het laatst bijgewerkt op:
05-04-2021


Nieuws uit 2005

Nieuws uit 2006

Nieuws uit 2007

Nieuws uit 2008

Nieuws uit 2009

Nieuws uit 2010

Nieuws uit 2011

Nieuws uit 2012

Nieuws uit 2013

Nieuws uit 2014

Nieuws uit 2015

Nieuws uit 2016 

Nieuws uit 2017 

Nieuws uit 2018

Nieuws uit 2019

Nieuws uit 2020

 


Algemene mededeling (05-04-2021)

De vereniging blijft voorlopig gesloten 

De landelijke corona maatregelen betekenen dat we in ieder geval t/m 20 april gesloten blijven. Wat er daarna gebeurt is onzeker. We zijn afhankelijk van het landelijke beleid en zullen jullie op de hoogte houden.

Algemene mededeling (23-01-2021)

Beste schuttersvrienden,

 

Het is al weer enige tijd geleden dat jullie een mail met nieuws over de schietvereniging hebben ontvangen. Als bestuur zijn we er van uit gegaan dat jullie wel begrepen dat de verlenging en verzwaring van de maatregelen automatisch betekende dat ook de vereniging gesloten bleef. Helaas is dat nog steeds het geval.

 

Wel hebben we als bestuur de eerste vergadering van 2021 al weer gehad en is er, mede daardoor, weer het nodige nieuws.

 

De vereniging blijft voorlopig gesloten 

De landelijke corona maatregelen betekenen dat we in ieder geval t/m 9 februari gesloten blijven. Wat er daarna gebeurt is onzeker. We zijn afhankelijk van het landelijke beleid en zullen jullie op de hoogte houden.

 

Ledenvergadering

Op 17 februari staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Deze zal (gelet op de corona maatregelen) niet doorgaan. Toch zullen we als bestuur op een bepaalde manier verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid. Daarom hebben we het volgende besloten;

·         We zullen streven naar wel een kascontrole op korte termijn en laten jullie via de mail de uitslag weten.

·         Na de kascontrole is er weer een vacature (Henk Broekgaarden is aftredend) voor volgend jaar. Wie wil dat doen? Stuur even een mailtje naar de secretaris.

·         Vanuit het bestuur zijn Gerard Klein Oonk (2e secretaris) en Joan Teunissen (secretaris) aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 10 februari 2021 melden bij het bestuur.

·         Het jaarverslag wordt (zoals gewoonlijk) opgenomen in het nieuwe jaarboekje dat eind februari zal worden uitgebracht.

·         Het financieel verslag zal (zodra de vereniging weer open is) samen met het verslag van de kascommissie opgehangen worden op het publicatiebord en is dan voor iedereen in te zien.

·         Een korte samenvatting van het financieel verslag: Ondanks de mindere inkomsten door de betrekkelijk lange sluiting eindigen we toch positief. Dit komt door de bijdrage die we van de Gemeente Deventer gehad hebben i.v.m. de gedwongen sluiting. Deze bijdrage is wel onder voorbehoud van een eventuele nacontrole die nog binnen een jaar kan plaatsvinden. We schatten in dat dit geen problemen geeft.

·         Voor 2021 schatten we in dat we wel negatief uitkomen door de verwachte langere periode van sluiting en de vaste lasten die wel door blijven gaan.

·         De contributie blijft ongewijzigd;
Senioren € 85,- Junioren 18 t/m 20 jaar € 55,- Junioren 12 t/m 17 jaar € 15,- en Steunleden € 20,-

We verzoeken jullie de contributie z.s.m. over te maken op bankrekeningnr. NL30RABO 0305721593 t.n.v. “Schietvereniging VZOD”.

·         We rekenen op jullie begrip voor deze aanpak.

 

Voorlopige agenda voor 2021

Het is nog moeilijk om in te schatten welke activiteiten, voor, door of bij onze vereniging, dit jaar nog wel door kunnen gaan. In de eerste helft van dit jaar zullen we in ieder geval zo min mogelijk activiteiten inplannen. We zijn al blij als we voor een (flink) deel van de tijd wel gewoon kunnen komen schieten. Zeker is in ieder geval dat er in de eerste helft van het jaar geen concoursen, survivalrun, baancommissarissenavond, teamschieten en juniorenwedstrijd zullen zijn. In het jaarboekje zullen we voor de 2e helft van het jaar wel enkele activiteiten opnemen.

 

75-jarig bestaan

Op 26 juni bestaat onze vereniging 75 jaar. Uiteraard zullen we daar bij stil staan. De wijze waarop is natuurlijk afhankelijk van het landelijke coronabeleid op dat moment. We schatten in dat we pas later dit lustrum tijdens een gezellige samenkomst kunnen gaan vieren. Uiteraard zullen we in ons jaarboekje terugkijken op 75 jaar V.Z.O.D.

 

Zittingslijst

Binnenkort zal de zittingslijst voor 2021 weer gemaakt gaan worden. Ik ga daarbij uit van jullie eerder doorgegeven voorkeur daarvoor. Als hierin iets gewijzigd is geef dat dan door voor 1 februari.

 

Blijf gezond!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Joan Teunissen (secr.)

Algemene mededeling (01-01-2021)

Geen verandering in het landelijke beleid. 

We hebben als bestuur dan ook besloten om de vereniging tot het einde van januari gesloten te houden. Begin februari zullen we de situatie weer beoordelen.

Hou de site en je mail in de gaten voor updates.

Blijf gezond en tot gauw op de club!

Het bestuur.Onder voorbehoud onderstaande mededeling

Leden vergadering (01-01-21)
Woensdag 17 februari is de algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.
Binnenkort krijgt u de uitnodiging en agenda. Natuurlijk staat die ook hier op de site!

Tijdens deze vergadering zal uiteraard teruggekeken worden naar het afgelopen jaar maar zal het bestuur ook de plannen en eventuele bijzonderheden voor het nieuwe jaar bekend maken. We zijn gewend om in alle openheid over deze zaken te praten. Het is daarom de gelegenheid voor u om hierover mee te kunnen praten. Verder zullen de Schutters-koning(in)en en de winnaars v.d. Katernbokaal bekend gemaakt worden en zal het nieuwe informatieboekje worden uitgereikt.

We hopen daarom dat ook u aanwezig zult zijn!


Agenda:

 
1.         Opening door de voorzitter.
2.         Notulen vorige vergadering.
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Verslag kascommissie.
5.         Jaarverslag penningmeester.
6.       Begroting 2021
7.         Bekendmaking schutterskoningen 2020 (geweer + pistool)
8.         Bekendmaking winaars Katernbokaal 2020 (bij alle 4 schietdisciplines).
9.         Bekendmaking resultaten concoursen en individuele prijswinnaars
 
Pauze met gelegenheid tot betaling v.d. contributie en ophalen concoursprijzen;
Senioren € 85,-    Junioren 18 t/m 20 jaar € 55,-     Junioren 12 t/m 17 jaar € 15,-   en  Steunleden € 20,-   
 
10.       Mededelingen bestuur.
11.       Bestuursverkiezing;
         Aftredend en herkiesbaar:          
J. Teunissen (secretaris)
                                             G. Klein Oonk
                         
         Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 
12.       Verkiezing kascommissie;    
 
          Aftredend: Henk Broekgaarden

13.       Rondvraag.
14.       Sluiting.

        We verzoeken u (als u niet op de ledenvergadering komt) de contributie z.s.m.
over te maken op bankrekeningnr. 305721593 t.n.v. Schietvereniging VZOD.

 

bestuur VZOD 2017
vlnr: Wim Hekkert,     Joan Teunissen,     Gerard Koldeweij, Jan Denissen en Gerard Klein Oonk.